• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Ḥâ-Mĩm.

Dr. Mustafa Khattab ’Aĩn-Sĩn-Qãf.

Dr. Mustafa Khattab And so you ˹O Prophet˺ are sent revelation, just like those before you, by Allah—the Almighty, All-Wise.

Dr. Mustafa Khattab To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And He is the Most High, the Greatest.

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab The heavens nearly burst, one above the other, ˹in awe of Him˺. And the angels glorify the praises of their Lord, and seek forgiveness for those on earth. Surely Allah alone is the All-Forgiving, Most Merciful.

Dr. Mustafa Khattab As for those who take other protectors besides Him, Allah is Watchful over them. And you ˹O Prophet˺ are not a keeper over them.

Dr. Mustafa Khattab And so We have revealed to you a Quran in Arabic, so you may warn the Mother of Cities1 and everyone around it, and warn of the Day of Gathering—about which there is no doubt—˹when˺ a group will be in Paradise and another in the Blaze.

Dr. Mustafa Khattab Had Allah willed, He could have easily made all ˹humanity˺ into a single community ˹of believers˺. But He admits into His mercy whoever He wills. And the wrongdoers will have no protector or helper.

Dr. Mustafa Khattab How can they take protectors besides Him? Allah alone is the Protector. He ˹alone˺ gives life to the dead. And He ˹alone˺ is Most Capable of everything.

ﯿ
Dr. Mustafa Khattab ˹Say to the believers, O  Prophet,˺ “Whatever you may differ about, its judgment rests with Allah. That is Allah—my Lord. In Him I put my trust, and to Him I ˹always˺ turn.”

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00