Feti Mehdiu

Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Efendi Nahi

Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.

Sherif Ahmeti

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Feti Mehdiu

Lavdërimi është për All-llahun, Zot i botëravet,

Efendi Nahi

Çdo lavdërim i përket Allahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë

Sherif Ahmeti

Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave!

Feti Mehdiu

Të Gjithmëshirshmin, Mëshirëplotin,

Efendi Nahi

Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.

Sherif Ahmeti

Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Feti Mehdiu

Sunduesin e ditës së gjykimit

Efendi Nahi

Sunduesit të ditës së gjukimit.

Sherif Ahmeti

Sunduesit të ditës së Gjykimit!

Feti Mehdiu

Vetëm Ty të adhurojmë, dhe vetëm nga Ti ndihmë kërkojmë,

Efendi Nahi

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!

Sherif Ahmeti

Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

Feti Mehdiu

Drejtona në rrugën e drejtë,

Efendi Nahi

Udhëzona në rrugë të drejtë.

Sherif Ahmeti

Udhëzona në rrugën e drejtë!

Feti Mehdiu

Në rrugën e atyre, të cilët i bekove, jo të atyre që kanë merituar hidhërimin, e as të atyre që kanë humbur!

Efendi Nahi

Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi. E jo në (rrugën) e atyre që kanë shkaktuar pezmin (Tënd), as në rrugën e atyre që janë të humbur!

Sherif Ahmeti

Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!