Abduh

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

Abduh

Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).

Abduh

Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.

Abduh

Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).

Abduh

adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).

Abduh

ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).

Abduh

Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.