അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍ .

അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

സ്തുതി സര്‍വ്വലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിന്നാകുന്നു.

അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയും.

അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍.

അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങള്‍ സഹായം തേടുന്നു.

അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

ഞങ്ങളെ നീ നേര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ക്കേണമേ.

അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് & പറപ്പൂര്‍

നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാര്‍ഗത്തില്‍ . കോപത്തിന്ന് ഇരയായവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലല്ല. പിഴച്ചുപോയവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലുമല്ല.