Gumi

Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.

Gumi

Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;

Gumi

Mai rahama, Mai jin ƙai;

Gumi

Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.

Gumi

Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.

Gumi

Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.

Gumi

Hanyar waɗanda Ka yi wa ni'ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.