Теофанов

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Теофанов

Хвала на Аллах - Господа на световете,

Теофанов

Всемилостивия, Милосърдния,

Теофанов

Владетеля на Съдния ден!

Теофанов

Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

Теофанов

Насочи ни по правия път,

Теофанов

пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!