• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Indeed, ˹it is˺ We ˹Who˺ sent this ˹Quran˺ down on the Night of Glory.1

Dr. Mustafa Khattab And what will make you realize what the Night of Glory is?

Dr. Mustafa Khattab The Night of Glory is better than a thousand months.

Dr. Mustafa Khattab That night the angels and the ˹holy˺ spirit1 descend, by the permission of their Lord, for every ˹decreed˺ matter.

Dr. Mustafa Khattab It is all peace until the break of dawn.

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00