ﭿ
Read, ˹O Prophet,˺ in the Name of your Lord Who created— Dr. Mustafa Khattab
˹But˺ surely to your Lord is the return ˹of all˺. Dr. Mustafa Khattab

در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

00:00
00:00