• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab By the sun and its brightness,

Dr. Mustafa Khattab and the moon as it follows it,1

Dr. Mustafa Khattab and the day as it unveils it,

Dr. Mustafa Khattab and the night as it conceals it!

Dr. Mustafa Khattab And by heaven and ˹the One˺ Who built it,

Dr. Mustafa Khattab and the earth and ˹the One˺ Who spread it!

Dr. Mustafa Khattab And by the soul and ˹the One˺ Who fashioned it,

Dr. Mustafa Khattab then with ˹the knowledge of˺ right and wrong inspired it!

Dr. Mustafa Khattab Successful indeed is the one who purifies their soul,

Dr. Mustafa Khattab and doomed is the one who corrupts it!

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00