• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab He frowned and turned ˹his attention˺ away,

Dr. Mustafa Khattab ˹simply˺ because the blind man came to him ˹interrupting˺.1

Dr. Mustafa Khattab You never know ˹O Prophet˺, perhaps he may be purified,

Dr. Mustafa Khattab or he may be mindful, benefitting from the reminder.

Dr. Mustafa Khattab As for the one who was indifferent,

Dr. Mustafa Khattab you gave him your ˹undivided˺ attention,

Dr. Mustafa Khattab even though you are not to blame if he would not be purified.

Dr. Mustafa Khattab But as for the one who came to you, eager ˹to learn˺,

Dr. Mustafa Khattab being in awe ˹of Allah˺,

Dr. Mustafa Khattab you were inattentive to him.

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00