• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab The Inevitable Hour!

Dr. Mustafa Khattab What is the Inevitable Hour?

Dr. Mustafa Khattab And what will make you realize what the Inevitable Hour is?

Dr. Mustafa Khattab ˹Both˺ Thamûd and ’Ȃd denied the Striking Disaster.1

Dr. Mustafa Khattab As for Thamûd, they were destroyed by an overwhelming blast.

Dr. Mustafa Khattab And as for ’Ȃd, they were destroyed by a furious, bitter wind

Dr. Mustafa Khattab which Allah unleashed on them non-stop for seven nights and eight days, so that you would have seen its people lying dead like trunks of uprooted palm trees.

ﯿ
Dr. Mustafa Khattab Do you see any of them left alive?

Dr. Mustafa Khattab Also, Pharaoh and those before him, and ˹the people of˺ the overturned cities ˹of Lot˺ indulged in sin,

Dr. Mustafa Khattab each disobeying their Lord’s messenger, so He seized them with a crushing grip.

Dr. Mustafa Khattab Indeed, when the floodwater had overflowed, We carried you1 in the floating Ark ˹with Noah˺,

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00