• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Alif-Lãm-Mĩm.1

Dr. Mustafa Khattab This is the Book! There is no doubt about it1—a guide for those mindful ˹of Allah˺,2

Dr. Mustafa Khattab who believe in the unseen,1 establish prayer, and donate from what We have provided for them,

Dr. Mustafa Khattab and who believe in what has been revealed to you ˹O Prophet˺1 and what was revealed before you, and have sure faith in the Hereafter.

Dr. Mustafa Khattab It is they who are ˹truly˺ guided by their Lord, and it is they who will be successful.

Dr. Mustafa Khattab As for those who persist in disbelief, it is the same whether you warn them or not—they will never believe.

Dr. Mustafa Khattab Allah has sealed their hearts and their hearing, and their sight is covered. They will suffer a tremendous punishment.

Dr. Mustafa Khattab And there are some who say, “We believe in Allah and the Last Day,” yet they are not ˹true˺ believers.

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab They seek to deceive Allah and the believers, yet they only deceive themselves, but they fail to perceive it.

Dr. Mustafa Khattab There is sickness in their hearts, and Allah ˹only˺ lets their sickness increase. They will suffer a painful punishment for their lies.

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00