• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Alif-Lãm-Mĩm.

Dr. Mustafa Khattab Do people think once they say, “We believe,” that they will be left without being put to the test?

Dr. Mustafa Khattab We certainly tested those before them. And ˹in this way˺ Allah will clearly distinguish between those who are truthful and those who are liars.

Dr. Mustafa Khattab Or do the evildoers ˹simply˺ think that they will escape Us? How wrong is their judgment!

Dr. Mustafa Khattab Whoever hopes for the meeting with Allah, ˹let them know that˺ Allah’s appointed time is sure to come. He is the All-Hearing, All-Knowing.

ﯿ
Dr. Mustafa Khattab And whoever strives ˹in Allah’s cause˺, only does so for their own good. Surely Allah is not in need of ˹any of˺ His creation.

Dr. Mustafa Khattab As for those who believe and do good, We will certainly absolve them of their sins, and reward them according to the best of what they used to do.

Dr. Mustafa Khattab We have commanded people to honour their parents. But if they urge you to associate with Me what you have no knowledge of,1 then do not obey them. To Me you will ˹all˺ return, and then I will inform you of what you used to do.

Dr. Mustafa Khattab Those who believe and do good will surely be admitted by Us into ˹the company of˺ the righteous.

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab There are some who say, “We believe in Allah,” but when they suffer in the cause of Allah, they mistake ˹this˺ persecution at the hands of people for the punishment of Allah. But when victory comes from your Lord, they surely say ˹to the believers˺, “We have always been with you.” Does Allah not know best what is in the hearts of all beings?

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00