• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Say, ˹O Prophet,˺ “I seek refuge in the Lord of humankind,

Dr. Mustafa Khattab the Master of humankind,

Dr. Mustafa Khattab the God of humankind,

Dr. Mustafa Khattab from the evil of the lurking whisperer—

Dr. Mustafa Khattab who whispers into the hearts of humankind—

Dr. Mustafa Khattab from among jinn and humankind.”

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00