• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Have you seen the one who denies the ˹final˺ Judgment?

Dr. Mustafa Khattab That is the one who repulses the orphan,

Dr. Mustafa Khattab and does not encourage the feeding of the poor.

Dr. Mustafa Khattab So woe to those ˹hypocrites˺ who pray

Dr. Mustafa Khattab yet are unmindful of their prayers;

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab those who ˹only˺ show off,

Dr. Mustafa Khattab and refuse to give ˹even the simplest˺ aid.1 

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00