• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Have you not seen ˹O Prophet˺ how your Lord dealt with the Army of the Elephant?

Dr. Mustafa Khattab Did He not frustrate their scheme?

Dr. Mustafa Khattab For He sent against them flocks of birds,

Dr. Mustafa Khattab that pelted them with stones of baked clay,

Dr. Mustafa Khattab leaving them like chewed up straw.1 

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00