• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab By the ˹passage of˺ time!

Dr. Mustafa Khattab Surely humanity is in ˹grave˺ loss,

Dr. Mustafa Khattab except those who have faith, do good, and urge each other to the truth, and urge each other to perseverance.

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00