• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Competition for more ˹gains˺ diverts you ˹from Allah˺,

Dr. Mustafa Khattab until you end up in ˹your˺ graves.1

Dr. Mustafa Khattab But no! You will soon come to know.

Dr. Mustafa Khattab Again, no! You will soon come to know.

Dr. Mustafa Khattab Indeed, if you were to know ˹your fate˺ with certainty, ˹you would have acted differently˺.

Dr. Mustafa Khattab ˹But˺ you will surely see the Hellfire.

Dr. Mustafa Khattab Again, you will surely see it with the eye of certainty.

Dr. Mustafa Khattab Then, on that Day, you will definitely be questioned about ˹your worldly˺ pleasures.

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00